מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – אתר Myrole

חברת מיירול בע”מ [בהקמה] (“החברה“, “אנו” או “שלנו“) מספקת פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת, באמצעות אתר אינטרנט ייעודי (“האתר” או “Myrole“), למשתמשים לספק ולקבל מידע ותוכן אחר במגוון תחומים הקשורים בשוק העבודה, לרבות באמצעות חוות דעת של המשתמשים, מאמרים של החברה, המשתמשים או צדדים שלישיים, כלי ניהול המועלים על ידי המשתמשים לאתר, בלוגים של המשתמשים ומידע סטטיסטי הקשור בשוק העבודה (“השירותים” או “השירות” ו-“התוכן“, בהתאמה; כל משתמש באתר יכונה להלן “המשתמש“, “אתה” או “שלך“). מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות” או “המדיניות“) חלה על כל גישה או שימוש באתר או בשירותים. מדיניות פרטיות זו מהווה הסכם שימוש באתר והמשתמשים נדרשים להסכים לאמור בה טרם שימושם באתר.

לכל מונח תהיה המשמעות המסורה לו בתנאי השימוש, כהגדרתן להלן, אנא אם נקבע מפורשות אחרת.

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מכבדים ומעריכים את הפרטיות של המידע האישי של המשתמשים (להלן “מידע אישי“) המתקבל באמצעות האתר. מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן היא להודיע ולהסביר באופן כללי כיצד נאגר המידע האישי, למה הוא משמש וכיצד הוא מפורסם.

בשימוש באתר, המשתמשים מסכימים להיות מחויבים למדיניות פרטיות זו. אם משתמש אינו מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, הוא אינו מורשה להשתמש באתר. מדיניות פרטיות זו נדרשת להיקרא יחד עם תנאי השימוש של החברה (“תנאי השימוש“), ויחדיו תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהוות הסכם בין המשתמשים לבין החברה. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש עשויים להתעדכן בעתיד, ולכן המשתמשים מתבקשים להתעדכן מעת לעת במדיניות המעודכנת. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית ביותר.

מידע הנקלט באתר

מידע אישי

במהלך אספקת השירותים המוצעים באמצעות האתר, ייתכן שמידע אישי ייקלט וישמר בידי החברה. ייתכן והמידע יכלול פרטים על זהות המשתמשים, כגון: שם המשתמשים, מספרי חשבונות המשתמשים באתר, כתובות, מספרי טלפון, כתובות דוא”ל ותמונות. ייתכן שהמידע ייקלט באמצעות המשתמשים עצמם או באמצעות משתמשים אחרים שישתפו מידע אישי כאמור.

מידע שאינו אישי

 

במהלך אספקת השירותים המוצעים באמצעות האתר, ייתכן שייקלט וישמר בידי החברה מידע אשר אינו חושף את זהות המשתמשים (“מידע שאינו אישי“), כגון היסטורית השימוש בשירותים המוצעים באמצעות האתר.

מידע נוסף

בשימוש באתר ובשירותים המוצעים, ייתכן שייקלט וישמר בידי החברה מידע שדפדפני המשתמשים מעבירים לכל אתר אינטרנט אליו הם נכנסים, כגון כתובת IP, מידע על הדפדפן (סוג, שפה וכו’), מערכת ההפעלה, תאריך ושעה בהם נכנסו המשתמשים לאתר אינטרנט, מיקום המשתמשים וכתובות אתרי האינטרנט שבהם פורסמו קישוריות לכניסה לאתר.

 

שימוש באתר ובשירותים המוצעים מהווה הסכמה של המשתמשים לספק מידע לחברה אשר יישמר בחזקת החברה. במידה ומשתמש מסרב לספק מידע כאמור, הוא אינו מורשה להשתמש באתר ובשירותים המוצעים.

למען הסר ספק, מובהר כי החברה מבצעת מאמצים סבירים להגנת המידע הנקלט באתר וחשבונות המשתמשים באתר, אולם לא ניתן להגן על המידע הנקלט ועל חשבונות המשתמשים באופן מוחלט. לחברה אין אחריות על מידע אישי שנחשף כתוצאה משימוש לא מורשה באתר ובחשבונות המשמשים.

.

השימוש במידע הנקלט

 

החברה לא תמכור, תסחור או תשכיר את המידע האישי לצדדים שלישיים אלא אם כן המשתמשים כאמור יסכימו לכך מפורשות. השימוש במידע אישי על ידי החברה נעשה למטרות פנימיות בלבד וכדי לשפר את האתר והשירותים המוצעים על מנת שהללו יותאמו לצרכים האישיים של המשתמשים.

באמצעות עיבוד המידע הנקלט ו/או נשמר באתר, ייתכן וייאסף מידע סטטיסטי, כגון מידע אנונימי על אופן השימוש באתר ובשירותים המוצעים (“מידע סטטיסטי“). מידע סטטיסטי מסייע לחברה בהבנת מגמות וצרכי משתמשי האתר וזאת במטרה לשפר את האתר והשירותים המוצעים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא ניתן לקישור למידע האישי של המשתמשים. ייתכן והחברה תשתף מידע סטטיסטי עם צדדים שלישיים לצרכים מסחריים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

גילוי על פי חוק

במקרה בו החברה תידרש לגלות מידע אישי, מידע שאינו אישי או כל מידע אחר על פי חוק, למשל בהתאם לצו בית משפט או בהתאם לדרישות החוק, לחברה תהא הסמכות לגלות מידע אישי זה. מדיניות החברה היא לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, ולכן היא תחשוף מידע ככל שתידרש לכך כאמור לעיל.

 

 

הגנת החברה ומשתמשי האתר

 

ייתכן שהחברה תגלה מידע אישי או כל מידע אחר שקשור לעניין, במקרה בו, לשיקול דעתה הבלעדי, יש צורך להגן על האתר או על השירותים המוצעים, על הזכויות או הנכסים של החברה או זכויותיהם של צדדים שלישיים. ייתכן והחברה תגלה מידע אישי או כל מידע רלוונטי אחר במקרה בו יש לה סיבה סבירה להאמין שגילוי מידע כאמור הוא הכרחי כדי לזהות, למצוא או לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מי שהפר את מדיניות הפרטיות (בין במתכוון ובין אם אחרת) וגרם לנזק או הפרעה לזכויות ונכסי החברה, למשתמשים או לכל מי שעלול להיפגע מהפרה כאמור. שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמשים לגילוי מידע על כאמור לרשויות אכיפת החוק, תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ככל שהחברה מאמינה שגילוי כזה נדרש וראוי.

ספקי שירות חיצוניים

החברה יכולה להיעזר בשירותים של ספקי שירות חיצוניים (“ספקי השירות החיצוניים“). ייתכן ומידע אישי יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים. ספקי השירות החיצוניים יהיו מנועים מלהשתמש במידע האישי למטרות שאינן נתינת השירותים לחברה, ויידרשו לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות למידע האישי. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט השונים מאזור השיפוט של המשתמשים, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט של המשתמשים.

אתרי אינטרנט, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים

למען הסר ספק, מובהר כי במהלך השימוש באתר ייתכן שהמשתמשים יקושרו לאתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים. מדיניות הפרטיות של החברה חלה על שימוש וגילוי מידע שהתקבל מהמשתמשים. ייתכן ותחול מדיניות פרטיות שונה לגבי השימוש והגילוי של מידע לאתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים. ייתכן שהאתרים, השירותים והקהילות המקוונות של צדדים שלישיים ישלחו Cookies לדפדפן של הנכנסים אליהם, וכך ישיגו מידע אישי על המשתמשים. החברה אינה אחראית לשימוש והגילוי של מידע על ידי האתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים.

Cookies

Cookies הינם קבצים המושתלים בדכונן הקשיח של המשתמש על ידי אתר אליו הוא נכנס. בקובץ זה נשמר “פרופיל” אישי של המשתמש והרגלי שימושו באינטרנט, אינפורמציה המשמשת להכרת המשתמש וצרכיו ומשמשת בין היתר להתאמה אישית של פרסומות, דואר אלקטרוני וכדומה. באפשרות המשתמשים למחוק Cookies כרצונם, אולם ייתכן שחלק מהתכנים באתר לא יעבדו כראוי במידה ו-Cookies יוסרו.

 

תקשורת

ייתכן והחברה תשתמש בפרטי ההתקשרות של המשתמשים כדי להודיעם על עדכונים באתר ובשירותים המוצעים. בשימוש באתר, צרכני וספקי השירות מסכימים לשימוש בפרטי ההתקשרות שלהם למטרה זו.

 

 

שאלות

 

משתמשים יכולים להפנות את שאלותיהם בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  Info@Myrole.co.il, אשר כותרתו “פרטיות”.