תנאי השימוש באתר

תנאי שימוש באתר Myrole

 

אתר אינטרנט ייעודי זה (“האתר” או “Myrole“) מהווה פלטפורמה למשתמשים לספק ולקבל מידע ותוכן אחר במגוון תחומים הקשורים בשוק העבודה, לרבות באמצעות חוות דעת של המשתמשים, מאמרים של החברה, המשתמשים או צדדים שלישיים, כלי ניהול המועלים על ידי המשתמשים לאתר, בלוגים של המשתמשים ומידע סטטיסטי הקשור בשוק העבודה (“השירותים” או “השירות” ו-“התוכן“, בהתאמה; כל משתמש באתר יכונה להלן “המשתמש“, “אתה” או “שלך“). תנאי שימוש אלו (“התנאים” או “תנאי השימוש“) חלים על כל גישה או שימוש באתר או בשירותים. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם שימוש באתר והמשתמשים נדרשים להסכים לאמור בהם טרם שימושם באתר.

 

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. התנאים חלים על כל משתמש העושה שימוש באתר, מכל סוג שהוא, על כל חלקיו. בשימוש באתר אשר מסופק לך לשימושך, השימוש בשירותים, הרישום כמשתמש, שיתוף האתר או בעשיית כל שימוש אחר באתר או בתוכנה המסופקת על ידינו על מנת להשיג גישה או לעשות שימוש באתר, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלו, ואתה מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלו, כמו גם  למדיניות הפרטיות של החברה. כפי שיהיו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולציית לכל הדינים, התקנות, הכללים וההוראות החלים בקשר לשימוש באתר ו/או בשירותים, ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. שימוש מתמשך באתר יהווה הסכמה בהתנהגות לכל שינוי או עדכון בתנאים, ככל שיהיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא ללחוץ “קבל” ולהימנע משימוש באתר או גישה אליו, רישום כמשתמש בו או כל שימוש אחר בו.

 

 1. שימוש באתר ובשירותים

הגישה והשימוש באתר למטרת השימוש בשירותים, באופן שאינו בלעדי, כפוף לתנאים ולהוראות להלן. בכל העברה, שיתוף או שימוש אחר באתר או בשירותים, באחריותך להבטיח כי הגורם אליו אתה שולח, עמו אתה משתף או עושה שימוש אחר באתר או בשירותים, מודע לתנאים ומקבלם. אתה מסכים ומאשר בזאת כי החברה רשאית בכל עת לעדכן, לשנות או להפסיק את הגישה ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים, כולם או מקצתם, וכן לשנות ו/או למחוק כל תוכן הנגיש דרך או באמצעות האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. בעצם שימושך באתר ובשירותים הנך מתחייב ומצהיר כי: (1) כל מידע שסיפקת בקשר עם שימוש באתר הינו נכון, מלא ומדויק; (2) ככל שיחול שינוי במידע שסיפקת, תספק עדכון בנוגע לשינוי האמור; (3) הנך בגיר. ככל שאינך בגיר, השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף לקבלתך את אישור האפוטרופוס שלך. באמצעות שימושך באתר ו/או בשירותים, הינך מצהיר ומאשר כי אישור האפוטרופוס כאמור הושג על ידך והינך מורשה על ידו לקבלת גישה ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים; וכי (4) שימושך באתר ו/או בשירותים ו/או אספקת כל שירות כתוצאה משימוש באתר ו/או השירותים אינו מהווה או גורם להפרת כל דין או התחייבות כלפי צד ג’. כל שימוש באתר ו/או בשירותים ייעשה בכפוף להוראות כל דין

תתי-הסעיפים (1) עד (5) ייקראו להלן, יחדיו: “הצהרות והתחייבויות המשתמשים“.

 

אתה מאשר ומסכים בזאת כי החברה רשאית, אך בשום אופן אינה מחויבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לוודא כי מי המשתמשים עומד בהצהרות והתחייבויות המשתמשים, או בכל חלק מהן, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בשום אופן לא תישא החברה באחריות להבטיח את עמידת מי מהמשתמשים בהצהרות והתחייבויות המשתמשים, או בכל חלק מהן ולא תישא בכל אחריות לאי השעיית, הפסקת או מניעת השימוש באתר ובשירותים על ידי מי מהמשתמשים שאינם עומדים בהצהרות והתחייבויות המשתמשים. אתה מאשר ומסכים בזאת כי השימוש באתר ובשירותים הינם באחריותך הבלעדית, ואתה האחראי הבלעדי להעריך ולקבוע על פי שיקול דעתך עם מי מהמשתמשים האחרים אתה בוחר להתקשר, על מי מהמשתמשים האחרים אתה בוחר להסתמך, באיזה תוכן אתה עושה שימוש או על איזה תוכן אתה בוחר להתבסס או לבסס כל החלטה או פעולה. אנו מעודדים כל משתמש היודע על דבר הפרת הצהרות והתחייבויות המשתמשים, לדווח על דבר ההפרה לחברה. החברה רשאית למנוע ממשתמש להשתמש באתר ובשירותים, באמצעות הפסקת, חסימת או השעיית גישתו לאתר או לשירותים, ככל שנודע לה דבר הפרת הצהרות והתחייבויות אותו משתמש (בין אם בעקבות דיווח של משתמש אחר או בכל דרך אחרת), וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, ולא תעמוד למשתמש האמור או לכל משתמש אחר, כל טענה או דרישה בעניין זה כנגד החברה או מי מטעמה. אין משתמש אשר הגישה או השימוש באתר או בשירותים הופסקו, נחסמו או הושעו מכל סיבה שהיא כל זכות והרשאה לעשות כל שימוש באתר ובשירותים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית, והנך פוטר בזאת את החברה ומי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהם, שעניינם חילוקי דעות, טענות, תביעות, נזק או הפסד, הנוגעים במישרין או בעקיפין ל: (1) דיוקם, איכותם, מהימנותם או שלמותם של פרטי המשתמשים, כולם או חלקם, בנוגע לעמידתם בהצהרות והתחייבויות המשתמשים; (2) פרט מטעה או הצהרה כוזבת שנעשתה על ידי מי מהמשתמשים בנוגע להצהרות או התחייבויות המשתמשים; ו-(3) דיוקו, איכותו, מהימנותו, התאמתו או שלמותו של התוכן.

 

אתה מאשר ומסכים כי האתר משמש כפלטפורמה לאספקת השירותים למשתמשים וכי החברה, בין אם באמצעות האתר ו/או השירותים ובין אם בכל דרך אחרת, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותי כוח אדם או כל שירות אחר שאינו מפורט במפורש בתנאים אלו למשתמשים. האתר מאפשר שימוש והעלאת תוכן על ידי משתמשים. החברה אינה מעסיקה את מי המשתמשים ישירות,  כקבלן כוח אדם, כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ”ו-1996, או בכל דרך אחרת, אינה מתחייבת לאספקת שירותי תוכן בעצמה, ואינה מתחייבת לספק למשתמשים שירותי כוח אדם או תעסוקה. החברה אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, ביצירת תוכן, שימוש שנעשה בתוכן והתקשרויות בין משתמשים, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלו. אתה מאשר ומסכים כי החברה: (1) איננה מעסיקה, ממליצה או תומכת במי מהמשתמשים באתר ו/או בשירותים, או בכל צד אחר הקשור בהם, ואין לה כל יכולת לשלוט או להכווין את פעולותיהם או מחדליהם של מי מהמשתמשים, לרבות בכל הקשור בהרשמתם ו/או שימושם באתר ו/או בשירותים; (2) איננה מתחייבת לאיכות התוכן או התאמתו לפרטיו האישיים של מי מהמשתמשים; ו-(3) לא תישא בכל  אחריות בקשר עם פעולות מי מהמשתמשים או כל צד ג’ העושים, או אשר עשו, כל שימוש שהוא בשירותים ו/או באתר. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקות רקע בנוגע למי מהמשתמשים ואימות נתוני התוכן, וכן להפסיק או לשנות את אופן ביצוע בדיקות הרקע ואימות נתוני התוכן ללא הודעה מוקדמת על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תישא בכל אחריות בגין ביצוע או אי ביצוע בדיקות או אימותים כאמור, לא תישא בכל אחריות לטיב או דיוק המידע המתקבל בקשר עם הבדיקות או האימותים כאמור, וכן לא תהא אחראית בגין כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו כתוצאה מביצוע או אי-ביצוע בדיקות או אימותים כאמור. עליך לנקוט בזהירות ולבצע בעצמך בדיקת רקע ואימות נתונים, ככל שתמצא לנכון, לפני התקשרות עם משתמש אחר דרך האתר או לפני כל שימוש בתוכן. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כל מחלוקת, טענה, תביעה, פגיעה, הפסד, נזק או אובדן שייגרמו כתוצאה משימוש באתר ו/או השירותים ו/או התקשרות או כל אינטראקציה אחרת בין המשתמשים ו/או כל שימוש בתוכן. בעצם שימושך באתר או בשירותים, אתה מאשר ומסכים כי אתה האחראי הבלעדי לשימושך וכל התקשרות שתבצע, כל שימוש בתוכן וכל שימוש שתעשה באתר ובשירותים הנם על דעתך ואחריותך בלבד.

 

 1. אי בלעדיות

אתה מאשר ומסכים כי החברה מספקת את השירותים וכי היא רשאית לספק את השירותים או שירותים דומים, לצדדים שלישיים, לרבות מתחרים של מי מהמשתמשים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כפי שיהא מעת לעת.

 

 1. הגבלות

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, אינך רשאי, ישירות או באמצעות צד ג’: (א) לבצע הנדסה חוזרת (reverse engineering) או לנסות לפענח את הקוד של האתר ו/או השירותים; (ב) להשתמש באתר ו/או בשירותים, לרבות בשירות הבלוג העומד לרשות המשתמשים, בניגוד לחוק, לרבות תוך פרסום, הפצת, שיתוף או העברה בכל אופן אחר תוכן שאינו חוקי או שהינו פוגעני; (ג) להעתיק, לשנות, או ליצור יצירה נגזרת מהאתר, השירותים או כל תוכן הכלול באתר או בשירותים; (ד) לפעול להשבתת או עקיפת אמצעי האבטחה באתר ו/או בשירותים, או השגת גישה לאמצעי השליטה באתר ו/או בשירותים; (ה) לפתח או לסייע בפיתוח תוכנת צד ג’ כלשהי או אמצעי אחר או תוכנת אוטומציה שתפריע או תשבש את פעילות האתר ו/או השירותים; (ו) לעשות כל שימוש בלתי חוקי באתר ו/או בשירותים או להתקשר עם משתמשים אחרים לכל מטרה בלתי חוקית כאמור; (ז) לפעול להשגת גישה לאתר, לשירותים, לחשבונות משתמשים, לרבות חשבונות המייל או הפייסבוק הקשורים, כפי שמוגדר להלן, או למכשיר, התקן, מערכת מחשוב, מערכת טלפונית או רשתות המחוברות לאתר ו/או לשירותים, ללא הרשאה; ו-(ח) לאסוף מידע הנוגע למשתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת מראש של החברה והמשתמשים כאמור. אם תפרסם, תפיץ, תשתף או תעביר בדרך אחרת דרך האתר ו/או על ידי שימוש בשירותים, לרבות בשירות הבלוג שעומד לרשות המשתמשים באתר, כל תוכן, לרבות תוכן ויזואלי, הנך מצהיר ומתחייב שהתוכן יכלול פרטים מלאים ומדויקים וכן שלא: (1) יפר זכויות קניין רוחני, זכויות פרסום או זכויות מוסריות של כל צד ג’; (2) יכלול תכני שטנה, לשון הרע, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או פוגעניים בכל אופן אחר (לרבות תוכן המקדם ומעודד שנאה או אלימות); (3) יכיל “תולעים”, וירוסים או תוכנה מזיקה אחרת; (4) יכיל תוכן המפר כל דין, לרבות חוקי ותקנות פרסום ושיווק; ו-(5) יכביד על התשתיות שלנו באופן שאינו סביר או מידתי. על ידי העלאת, פרסום, הפצת, שיתוף או העברה אחרת של תוכן באמצעות האתר ו/או השירותים, הנך מעניק לחברה רישיון חינם, כלל עולמי, צמית, שאינו בלעדי ואינו ניתן לשינוי, ללא חובת תשלום תמלוגים ושניתן לרישוי משנה, להעברה ולהמחאה, לשימוש, העתקת והפצת התוכן בכל דרך שתימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת בידה את הזכות להסיר, למנוע גישה או למחוק לצמיתות כל תוכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי הודעה מראש, לרבות תוכן המפר את הצהרות והתחייבויות המשתמשים, ההגבלות המפורטות בסעיף זה לעיל, או את האינטרסים העסקיים של החברה, ולא תהיה לך כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה בגין החלטותיה או פעולותיה כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל, החברה לא תישא באחריות לגבי התוכן או כל פרט אחר שיסופק, יפורסם, יועלה, ישותף או יופץ באתר על ידי משתמשים. כל משתמש מבין ומסכים כי כל שימוש שיעשה בתוכן כאמור ייעשה על דעתו בלבד, וכי הוא יישא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש כאמור והחברה לא תישא אחריות בגינו.

 

 1. ביצוע פעולות העברה מרחוק

תכונות מסוימות של האתר ו/או השירותים מאפשרים העברה מרחוק של תכנים, קבצים או מידע אחר ממכשיר או התקן אחד לאחר. בעצם שימושך באתר ו/או בשירותים וכן באישורך את התנאים, הנך מסכים ומתחייב לשאת באחריות הבלעדית לקבלת התנאים על ידי צדדים שלישיים עמם אתה מתקשר למטרת השימוש באתר ו/או בשירותים, וכן להימנע מ: (1) שימוש באתר ו/או בשירותים להפצה או העברה של כל תוכנה מזיקה או קבצי מחשב אחרים המכילים וירוסים, “סוסים טרויאנים” או כל מרכיב מזיק אחר; (2) שימוש באתר ו/או השירותים תוך יצירת מצג שאינו נכון, מלא ומדויק על מנת להשיג גישה למחשב, טלפון או התקן אחר של צד שלישי; או (3) שימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות בשירות הבלוג שעומד לרשות המשתמשים באתר, לכל מטרה מזיקה, מטעה, פוגענית, שאינה מורשית או שהינה בלתי חוקית. משתמש המפר או אינו מציית לאמור, יישא  באחריות הבלעדית לכל טענה, תביעה, נזק, הפסד או פגיעה שייגרמו מהפרתו או אי ציותו כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע, לצמצם או לא לאפשר בכל אופן אחר את גישת המשתמש המפר או שאינו מציית כאמור, לאתר ו/או לשירותים ,או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לרבות נקיטת צעדים משפטיים.

 

 1. חשבון משתמש

לשם שימוש באתר ו/או בשירותים יש להשלים הליך רישום ולפתוח חשבון משתמש’ אשר יכול להתבצע באמצעות קישור חשבון הדואר האלקטרוני שלך (“המייל“) לאתר, קישור חשבון הפייסבוק (Facebook) האישי שלך (“חשבון הפייסבוק“) לאתר ו/או פתיחת חשבון ייעודי באתר עצמו (“חשבון משתמש ייעודי“; המייל, חשבון הפייסבוק וחשבון משתמש ייעודי ייקראו להלן, במשותף: “חשבון משתמש“). על מנת לפתוח חשבון משתמש, עלייך לספק מידע אמין, מלא ומדויק ולעדכן את המידע שסיפקת מעת לעת, ככל שחלים בו שינויים. עם פתיחת חשבון משתמש באמצעות המייל או חשבון הפייסבוק, הינך מצהיר ומאשר כי אתה הבעלים החוקי והיחיד של המייל או חשבון הפייסבוק, לפי העניין, וכי נתונה לך הסמכות הבלעדית לפתוח חשבון משתמש באמצעות המייל או חשבון הפייסבוק. באחריותך לוודא כי באפשרותך לפתוח חשבון משתמש כאמור בהתאם לתנאי השימוש הנוהגים בחברה המספקת לך את המייל או בפייסבוק, לפי העניין, ובאחריותך לוודא כי שימוש כאמור לא יסתור בכל עת את תנאי השימוש הנוהגים כאמור. ככל שתבחר לפתוח חשבון משתמש ייעודי עליך לבחור סיסמה שתאפשר את גישתך לחשבון המשתמש שלך. ביצירת חשבון משתמש באמצעות המייל או חשבון הפייסבוק, הינך מאשר ונותן את הסכמתך לסנכרון וקישור בין חשבון המשתמש למידע האישי הפומבי שלך במייל או בחשבון הפייסבוק, כהגדרת מידע זה בהגדרות המשתמש במייל או בפייסבוק (“המידע האישי“), וכן לפרסומו, שיוכו ושמירתו על ידי החברה. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לך או לכל צד שלישי אחר, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהסנכרון והקישור בין המייל ו/או חשבון הפייסבוק שלך לבין חשבון המשתמש שלך, ו/או מפרסום, שיוך או שמירת המידע האישי כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את המידע האישי או כל חלק הימנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיהיה מעת לעת, אולם אינה מתחייבת או מחויבת לעשות כן, ולא תישא בכל אחריות בגין המידע האמור, לרבות בנוגע לאמיתותו, דיוקו או היקפו. הקישור למייל או לחשבון הפייסבוק הינו באחריותך הבלעדית ועל פי תנאי השימוש באתר ו/או השירותים וכן על פי תנאי השימוש של החברה המספקת את שירותי המייל או פייסבוק מקום שנעשה קישור מסוג זה. אין להשתמש בזהות שאינה זהותך האישית האמיתית או במידע שקרי בפתיחת חשבון המשתמש, ואין לפתוח חשבון משתמש בשם אדם אחר שאינו המשתמש. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם בתקשורת או בכישלון בהעברת או קבלת מידע ומסרים בין משתמשים הנובע בעיקרו מפרטי התקשרות שגויים, לא עדכניים, לא מלאים או שאינם ממלאים אחר כל הוראות תנאי השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, בין ישיר ובין עקיף או משתמע, אשר ייגרם לאיזה מהמשתמשים או לכל צד ג’ שהוא בגין האמור. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לשמירה על סודיות הסיסמה והמידע שבחשבון המשתמש שלו, לרבות תוכן אשר הועבר, הועלה, קושר, התקבל אוחסן או סופק בחשבון כאמור, ועל כל פעילות אשר תתבצע בחשבון המשתמש שלו, באמצעותו או באמצעות הסיסמה שלו, ועליו לדווח לחברה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלו או בסיסמתו. החברה לא תישא בכל אחריות לכל הפסד, נזק, אובדן, הפסד או הוצאה, בין ישיר ובין עקיף או משתמע, אשר ייגרם לאיזה מהמשתמשים או לכל צד ג’ שהוא כתוצאה משימוש לא מורשה בחשבון המשתמש או בסיסמה, או כתוצאה מכל שימוש אשר אינו ממלא אחר כל תנאי השימוש. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות לשימוש בלתי הולם לא חוקי או שאינו ממלא אחר תנאי השימוש במלואם, בחשבון המשתמש שלו, לרבות כל תוכן אשר הועבר, הועלה, קושר, התקבל, אוחסן או סופק, למעט אם החברה עודכנה על ידי המשתמש בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת Info@MyRole.co.il כי: (1) חשבונו נפרץ; (2) המשתמש שינה את כל פרטי התחברותו לחשבון; (3) המשתמש ביקש מהחברה לחסום את חשבונו; ו-(4) לחברה היה זמן סביר להעריך את פרטי ההודעה ולפעול בהתאם. המשתמש יהיה אחראי כאמור לעיל, לרבות שימוש בלתי הולם, לא חוקי או שאינו ממלא אחר תנאי השימוש במלואם בחשבון על ידי מי שהמשתמש הרשה לו לעשות שימוש בחשבון המשתמש שלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את אופן השימוש באתר ו/או בשירותים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם אינה מתחייבת לעשות כן ואינה יכולה לשלוט בכל שימוש כאמור.

 

 1. חידוש וביטול רישום

נכון למועד זה, רישום לפתיחת חשבון משתמש והחזקת חשבון המשתמש באתר ו/או בשירותים ניתנים למשתמשים ללא תמורה, ואינם כרוכים בתשלום. החזקת חשבון המשתמש אינה מוגבלת בזמן מראש. עם זאת, משתמש רשאי להפסיק את השימוש באתר ו/או בשירותים בכל עת ומכל סיבה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו. הפסקת שימוש באתר תתבצע באמצעות שימוש בפונקצית “מחק חשבון” שבאתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת Info@MyRole.co.il לצורך מחיקת החשבון כאמור. עם מחיקת החשבון או קבלת בקשה כאמור, החברה תעשה מאמצים  סבירים כדי למחוק את המידע הקיים בחשבון המשתמש, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע כאמור במערכות הגיבוי שלה ככל שהדבר דרוש לה על מנת לסיים את התקשרותה על המשתמש או לצורך שימוש בהתאם לתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישת משתמש לאתר ו/או לשירותים ולהפסיק את שימושו בהם  בכל עת ומכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כפי שיהא מעת לעת.

 

 1. קניין רוחני

החברה היא הבעלים הבלעדיים של כלל הזכויות מכן מין וסוג שהוא ברחבי העולם ב: (א) אתר והשירותים וכל תוכן הקשור בהם, לרבות המסמכים, התוספות, הנגזרות, השיפורים והתיקונים באתר ובשירותים; ו-(ב) בפטנטים, זכויות היוצרים סימני המסחר, השמות המסחריים, ולוגו החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, אשר יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה בכל עת. על משתמש המעלה, משתף, מפיץ, מקשר או הופך בכל צורה אחרת תוכן או כל פרט אחר לזמין באמצעות שימוש באתר ו/או בשירותים האחריות הבלעדית לוודא כי ניתן לעשות שימוש כאמור בתוכן או בפרט האמורים, וכי שימוש כאמור אינו מפר כל זכויות שהן, לרבות זכויות צדדים שלישיים. מובהר בזאת, ומובן למשתמש, כי החברה לא תהא אחראית בשום באופן לשמירה או הגנה על הזכויות בתכנים אלו, לרבות לעמידתם בהוראות הדין או אי הפרתם זכויות כלשהן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו על ידי מידע או תוכן, או שימוש בהם, כאמור, והמשתמש מאשר ומסכים לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות שייגרם בגין גרימת נזק, הפסד, אובדן או הוצאה כאמור.

 

 1. פרטיות

המשתמש מתחייב שלא לאסוף, לאגור או לשמור בהחזקתו או בשימושו כל תוכן שהועלה או סופק על ידי משתמש אחר או על ידי החברה, וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של אותו משתמש ושל החברה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשמור, לאסוף או לאגור בכל צורה אחרת ולעשות שימוש בתוכן, לרבות מידע אישי המזהה את המשתמש או את תחומי העניין האישיים שלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש המותר על פי חוק בתוכן כפי שמפורט במדיניות הפרטיות של החברה. למען הסר ספק, החברה אינה מחויבת לבחון,  להעריך, לאשר או לאמת התוכן בכל צורה שהיא, אולם שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל משתמש המפרסם, מעלה, משתף או מספק ומנגיש באופן אחר תוכן כאמור, עושה זאת באחריותו הבלעדית והמלאה, לרבות כלפי כל הסכמה של צד ג’, ככל שהיא נדרשת. החברה לא תהא אחראית לכל פגיעה או נזק שייגרמו על ידי אי-ציות של משתמשים עם האמור לעיל, והמשתמש מסכים לשפות ולפטור את החברה מכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו מהאמור לעיל. על אף האמור לעיל, המשתמש מאשר ומסכים שהחברה איננה חברה המספקת שירותי אחסון מידע. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי כל תוכן או מידע שיימחק או יאבד. על המשתמשים להיות מודעים כי כל תוכן שיועלה, יפורסם ישותף או יופץ ניתן יהיה לקריאה, איסוף ושימוש על ידי אחרים.

 

 1. קישורים

האתר ו/או השירותים עשויים לכלול קישורים או תוכן קשור מאתרים קשורים, מפרסמים, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי גורמים שלישיים מסחריים או אחרים. החברה אינה ערבה, ואינה יכולה להיות ערבה, לאמינות או לדיוק קישורים או תוכן קשור כאמור. החברה אינה תומכת בפרסומות המסופקות על ידי צדדים שלישיים. בנוסף לכך, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל עילה הנובעת מהסתמכות המשתמשים על קישורים או תוכן קשור כאמור. מודגש בזאת כי פרסום תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי על ידי החברה או על ידי צד שלישי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכישת המוצרים או השירותים המפורסמים.

 

ככל שהאתר כולל קישורים לשירותים או אתרים קשורים אשר אינם מופעלים או מנוהלים על ידי החברה, החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהיא אשר נובעת מהסתמכות של המשתמשים על התוכן של שירותים ואתרים כאמור או כל מידע אשר מסופק על ידם, או בקשר אליהם, לרבות שלמותם, דיוקם, נכונותם או עדכניותם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר נובע מהשימוש או מההסתמכות של המשתמשים על תוכן או שירותים אשר התקבלו באמצעות קישורים באתר.      

 

כל שימוש בשירותים או אתרים קשורים כאמור לעיל, ייעשה באחריותם הבלעדית של המשתמשים ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים והשירותים כאמור.

 

 1. משלוח דיוור (“ניוזלטר”)

המשתמש נותן את אישורו והסכמתו לקבל מהחברה כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה, באמצעות כתובת המייל שלו. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר הפרסומי האמור באמצעות המייל.
ידוע ומוסכם על המשתמש, כי במידה שיהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, יהיה עליו לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת Info@Myrole.co.il.

 

 1. שימוש אסור

השימוש באתר ו/או בשירותים הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש באתר ובשירותים לצרכים מסחריים, למעט לצרכים המותרים המפורטים בתנאי שימוש אלו, ללא הסכמה מפורשת לכך בכתב ומראש מהחברה. אין לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים על ידי כל אדם או ארגון לשם גיוס, שידול, פרסום או יצירת קשר מכל סוג שהוא עם משתמשים למטרות העסקה, התקשרות בחוזה או כל מטרה עסקית אחרת שאינה המטרה לשמה פועלת החברה ולמטרתה משמשים האתר ו/או השירותים, וזאת ללא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש מהחברה. המשתמש מסכים לא לעשות כל שימוש בתוכן על מנת ליצור קשר, לפרסם, לשדל או למכור דבר מה למשתמש אחר ללא הסכמתם המפורשת לכך.

 

 1. תמיכה

משתמשים יכולים ליצור קשר עם החברה בנוגע לכל תמיכה שנדרשת במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת Info@Myrole.co.il.

 

 1. הבהרות

החברה עושה מאמצים סבירים להבטיח כי האתר ו/או השירותים הינם מאובטחים כראוי. עם זאת, אף טכנולוגיה אינה מבטיחה הגנה מוחלטת. על כן, בעוד אנו עושים את מיטב המאמצים המסחריים המקובלים על מנת להגן את המידע האישי שלך, אין ביכולתנו להבטיח הגנה מלאה. למעט במקרים בהם נקבע אחרת מפורשות בתנאים להלן, השימוש באתר ובשירותים הינו על דעתך ובאחריותך בלבד והנך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. האתר ו/או השירותים מוצעים לך כפי שהם (“as is”) ולפי זמינותם (“as available”) בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה, לרבות לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה של זכויות קנייניות, או בקשר לשימוש והתנהלות האתר ו/או השירותים. החברה אינה מספקת כל ייעוץ או המלצה לגבי הסיכון או ההתאמה של שימוש או הסתמכות על התוכן, מסחר, עסקה או התקשרות כלשהי. החברה לא תישא כל אחריות לגבי כל שימוש או הסתמכות על התוכן או התקשרות או עסקה שבחרת לבצע כמשתמש, ואתה מסכים ומאשר כי הערכת כדאיות וטיב התוכן, עסקה או ההתקשרות מכל סוג שהוא הינה באחריותך הבלעדית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, שותפיה, עובדיה או מי מטעמה אינם אחראים ואינם נושאים בכל אחריות לגבי בחירותיך והחלטותיך לגבי השימוש או ההסתמכות על התוכן, העסקאות וההתקשרויות שתבצע, לרבות כמשתמש באתר ו/או השירותים, והנך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה מהאמור. כל עצה או ההמלצה שהוסקה על ידך ממצגי החברה, בין אם בכתב או בעל פה, אינה מהווה מצג או בטוחה אלא אם הוגדרה כך מפורשות בתנאי השימוש להלן. בחירתך להסתמך על כל מידע מהסוג לעיל הנה באחריותך הבלעדית. ישנן מדינות או סמכויות שיפוט בהן לא ניתן להחריג או לפטור מאחריות במקרים מסוימים. ככל שהחוק מורה כאמור, חלק מההחרגות לעיל לא יחולו עליך. בנוסף, אף כי החברה אינה גובה נכון למועד זה כל תשלום או עמלה בגין שימוש באתר ואו בשירותים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום כאמור בכל מועד עתידי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שתעשה כן, תיידע את המשתמשים על כך עובר לתחילת גביית התשלום ותעמוד למשתמשים הזכות המלאה לבטל את חשבון המשתמש שלהם בהתאם, ללא כל תשלום נוסף.

 

 1. הגבלת חבות ואחריות

החברה אינה חבה באחראיות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לאתר ו/או השירותים, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לערך, איכות, התאמה למטרה מסוימת, או תכונות ומאפיינים מסוימים של התוכן או התכונות של המשתמשים או השירותים המסופקים או שנעשה בהם שימוש (“המאפיינים“). כל שימוש בתוכן או מאפיינים יהיו באחריות הבלעדית של המשתמש באותם מאפיינים או מי שמפרסם, מעלה, משתף או מפיץ תוכן מסוים באתר או משתמש בשירותים. הגם שכל משתמש מאשר ומתחייב לציית לתנאי השימוש ומסכים כי כל הפרה או חשד להפרה יכול לגרום לחסימת, השעיית או סגירת חשבון המשתמש שלו וגישתו לשימוש באתר ו/או בשירותים, אין בכך משום התחייבות מצד החברה, במישרין או בעקיפין, לאכוף באופן מלא או חלקי ולנטר כל הפרה ואי-ציות לתנאי השימוש מצד משתמשים, וככל שתובא הפרה או אי-ציות לתנאי השימוש לידיעת החברה, היא רשאית לפעול לגביה בכל דרך שתמצא לנכון ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 

החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לכל בעיות או תקלות טכניות במכשיר הטלפון הנייד, רשתות, קווים, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, תקלות בדואר האלקטרוני שייגרמו כתוצאה מתקלה טכנית או עומס על רשת האינטרנט או לאתר ו/או לשירותים או בכל שילוב בין אילו, לרבות כל פגיעה או נזק שייגרמו למחשב של המשתמש, למכשיר הטלפון הנייד שלו או לכל מכשיר קשור כתוצאה משימושו באתר ו/או בשירותים או מהורדת כל חומרים הקשורים בהם. יובהר, כי החברה לא תהיה אחראית, בשום נסיבות, על  כל פעולה או התנהגות של צד ג’, לרבות של משתמשים, בין אם און-ליין (online) או אוף-ליין (offline), ומפעילי אתרים חיצוניים.

 

החברה, ובכלל זה נושאי המשרה בה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה, שותפיה או מי שפועל מטעמה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש באתר ו/או בשירותים או קשורה בהם או בחוסר יכולת להשתמש בהם או מכל כשל, שגיאה או התמוטטות בתפקוד של האתר ו/או השירותים,  או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות שלנו או כל אדם הפועל מטעמו, או מהסתמכותך על התוכן של האתר ו/או השירות, ובכלל זה תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או מכל תקשורת עם האתר ו/או השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, לרבות דרך שירות הבלוג העומד לשימוש המשתמשים, או מכל שלילה או ביטול של חשבון משתמש, או מכל פעולה של שמירת תוכן באתר ו/או בשירותים, מחיקתו, חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו. כל זאת, בין אם הנזקים היו נצפים או שלאו ובין אם החברה הייתה מודעת לנזק שיכול להיגרם. הגבלת החבות והאחריות להלן תחול באופן המרבי בכפוף להוראות הדין החל.

 

 1. שיפוי

מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, אתה מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את החברה ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים, ככל שיהיו, אשר מציגים פרסומות באתר, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד, או אחריות שנובעים  מכל הפרה מצידך של תנאי השימוש לעיל. לאור העובדה כי השימוש באתר ו/או השירותים ניתן לך, כמשתמש, בחינם, שיפוי זה מיועד לכסות את כל ההוצאות, התשלומים, ההפסדים, אובדן הרווחים או כל פגיעה אחרת, ישירה או עקיפה, ממונית או בלתי-ממונית, שתיגרם לחברה, לעובדיה, לנושאי המשרה שלה, למנהליה או לסוכניה כתוצאה מהפרתך את תנאי השימוש לעיל, ובכלל זה, אך לא רק, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין.

 

 1. שונות

על תנאים אלה, האתר ו/או השירותים יחולו חוקי מדינת ישראל והדין החל בה, מבלי לתת תוקף לאמנת האו”ם בדבר מכר טובין בין-לאומי משנת 1980. כל מחלוקת או סכסוך הקשור בתנאי שימוש אלה או הקשור באתר ו/או השירותים ייושב ויידון לגופו בפני בורר יחיד ובהתאם לכללי הבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית. הבוררות תתבצע בעיר תל אביב-יפו, ישראל, והשפה בה יתנהל הליך הבוררות תהיה עברית. אינך רשאי לפתוח כנגד החברה, או להשתתף באופן פעיל ככל שיתנהל, הליך תביעה ייצוגית כנגד החברה, ובעצם שימושך באתר או השירותים הנך מסכים לוותר מראש על זכותך לקדם כל תביעה ייצוגית שהיא כנגד החברה.

 

ככל שקיימת עילת תביעה נגד החברה, תוגש התביעה עד שנה מהמועד בו צמחה עילת התביעה. ככל שתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תנאי שימוש אלו. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי שימוש אלו, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה, צומצמה ו/או הוחלפה. תנאים אלה ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות האתר ו/או השירותים, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד- מעביד, סוכנות או זיכיון בין הצדדים לתנאי שימוש אלו. שימושך באתר ו/או בשירותים נועדו להנאתך ולתועלתך ואספקת האתר והשירותים לך (ככל שהנך עומד בתנאים אלו) מהווה את התמורה הבלעדית והמספקת שאתה זכאי לקבל עבור כל תוכן או תרומה אחרת לאתר ו/או לשירותים, תכניהם ונתוניהם, ותנאים אלו, ותנאי מדיניות הפרטיות, מהווים את ההסכם והתנאים המלאים והיחידים בינך ובין החברה.

 

כל הודעה שהחברה נדרשת למסור לך, בין אם על פי החוק ובין אם על פי תנאים אלו, יימסרו על פי פרטי ההתקשרות שסיפקת בחשבון המשתמש שלך, בין אם באופן ישיר או עקיף, לרבות דרך חשבון המייל שלך. הנך מאשר ומסכים בזאת באופן מפורש לקבל כל הודעה או התקשרות מטעם החברה באופן זה.

 

אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך באתר ו/או בשירותים, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. אין באמור בתנאים אלו כדי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות החברה על פי כל דין ביחס לפעילות או מעשים אסורים. אין לראות באי-אכיפה של איזה מהתנאים אינה משום הסכמה או פטור מאחריות בגין הפרה של התנאים, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף כל תנאי מהתנאים האלו על פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שיינתן פטור מאחריות למקרה ספציפי של הפרה או אי-ציות לתנאים אלו, אין לראות בכך משום תקדים או פטור גורף להפרות או מקרים של אי-ציות, דומים או שונים, שהתרחשו או שיתרחשו בעתיד.